Algemene voorwaarden

Click here for the English version.

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze algemene voorwaarden bepalen de rechtsverhouding tussen Kaat DM BV, met maatschappelijke zetel te Sint-Jansvest 27 bus 301, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0767.541.994, RPR Gent, afdeling Gent, info@kaatdm.com (“de Fotograaf”) en de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie de Fotograaf haar diensten en/of werken levert (“de Klant”) (“de Algemene Voorwaarden”).
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle voorstellen en/of facturen uitgaande van de Fotograaf, alsook op de overeenkomsten tussen partijen, met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden van de Klant. In geval van tegenstrijdigheden tussen vermeldingen op de voorstellen en/of facturen, zullen enkel de vermeldingen op het meest recente document bindend zijn ten aanzien van partijen. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend aan de Fotograaf tegenstelbaar mits uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke aanvaarding door de Fotograaf. In geval van tegenstrijdigheden tussen deze Algemene Voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen de Fotograaf en de Klant, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.
 3. Indien de Klant een bestelling plaatst, dan betekent dit dat hij/zij/x volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden. Als de Klant als tussenpersoon optreedt voor een derde, kan de Klant de verbintenissen tussen hem/haar/x en diens eigen opdrachtgever nooit inroepen ten aanzien van de Fotograaf om zichzelf te ontslaan van deze Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst tussen de Klant en de Fotograaf (“de Overeenkomst”). 

ARTIKEL 2 – BESTELLINGEN, TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST EN VOORSCHOT

 1. Alle voorstellen van de Fotograaf zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet. Zij mogen niet als een aanbod beschouwd worden, maar gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de Klant.
 2. De Overeenkomst of enige andere verbintenis komt pas tot stand indien en voor zover de Klant het voorstel van de Fotograaf voor akkoord digitaal heeft ondertekend (de “Bestelling”) via het daartoe door de Fotograaf ter beschikking gestelde online platform. Binnen de dertig (30) dagen na ontvangst van de Bestelling, dient de Klant een voorschotfactuur te betalen ter waarde van 30% van de Totaalprijs, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, conform de betalingsmodaliteiten uit artikel 3. Indien de voorschotfactuur binnen de hierboven vooropgestelde termijn niet volledig wordt voldaan, heeft de Fotograaf het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling eenzijdig te beëindigen, en dit zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn van welke aard dan ook. De Fotograaf behoudt zich daarbij het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade die de Fotograaf heeft geleden.

ARTIKEL 3 – DE OPDRACHT 

 1. De Overeenkomst komt tot stand conform de daarin opgenomen voorwaarden, en met name voor de specifiek overeengekomen datum of data en locatie.
 2. Indien de Fotograaf in het kader van de uitvoering van de opdracht langer dan vijf (5) uur op de specifiek overeengekomen datum (of data) en locatie aanwezig dient te zijn, dient de Klant een warme en/of verse vegetarische (zonder vlees, vis of schaaldieren) maaltijd te voorzien voor de Fotograaf. In het geval dat de Klant geen maaltijd voorziet, dan zal de Fotograaf de locatie gedurende de uitvoering van de opdracht verlaten om een maaltijd te kopen. De tijd die de Fotograaf hieraan spendeert maakt integraal onderdeel uit van de uitvoering van de opdracht. 
 3. De uitvoering van de opdracht door de Fotograaf betreft een inspanningsverbintenis en de Fotograaf zal de prestaties en werken leveren volgens haar eigen creatieve en technische inzichten. De Fotograaf zal de opdracht uitvoeren conform de geldende beroepsstandaarden en verklaart dat zij, naar eigen normen, kwalitatieve werken en prestaties zal leveren.
 4. De Fotograaf oordeelt zelf welke foto’s zij aan de Klant ter beschikking stelt. Het aantal foto’s dat de Fotograaf levert aan de Klant is afhankelijk van aard en duur van de opdracht en wordt ook vrij door de Fotograaf bepaald. 
 5. De Klant erkent voldoende geïnformeerd te zijn over de stijl en vorm van de werken en prestaties die de Fotograaf realiseert en het niet voldoen aan een andere verwachting van de Klant met betrekking tot de stijl, vorm en inhoud van de geleverde werken en prestaties kan niet worden ingeroepen als een reden voor niet-conforme werken of prestaties. De Klant erkent en aanvaardt dat door technische beperkingen kleur- en resolutieafwijkingen mogelijk zijn en de Fotograaf hiervoor niet aansprakelijk kan worden gesteld.
 6. Elk protest van de Klant moet, om geldig te zijn, aangetekend worden verstuurd binnen de zeven (7) dagen na ontvangst van de bestelde werken. Werken die niet schriftelijk en aangetekend geprotesteerd zijn binnen de hierboven vooropgestelde termijn, worden geacht door de Klant zonder voorbehoud te zijn aanvaard. Werken die geheel of gedeeltelijk gebruikt werden door de Klant, worden geacht geheel aanvaard te zijn, zodat ieder protest met betrekking tot deze werken ongegrond is. Ook bij een (gedeeltelijke) betaling van de factuur van de Fotograaf wordt de Klant geacht de werken geheel en zonder voorbehoud te hebben aanvaard en zal elk protest ongegrond zijn.
 7. Indien de opdracht een huwelijksreportage betreft, kan er bijkomend een huwelijksalbum worden besteld bij de Fotograaf. Bij de bestelling moeten nauwkeurige en exacte gegevens worden meegedeeld over de identiteit van de bestemmeling van de bestelling, het leveringsadres en het e-mailadres waarnaar de bevestiging van de bestelling moet worden verstuurd. De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een huwelijksalbum bestelt met het verzoek dit aan een derde persoon te leveren, is aansprakelijk voor de volledige betaling ervan. 

  De Fotograaf zal de opdracht van het huwelijksalbum slechts aanvangen na schriftelijke bestelling en betaling van het daarin bepaalde voorschot. De Klant erkent en aanvaardt dat dit voorschot de basisprijs voor de realisatie van het huwelijksalbum betreft en in geen geval kan worden teruggevorderd, ook niet ingeval het huwelijksalbum niet wordt geleverd en/of bij beëindiging van de Overeenkomst voor welke reden dan ook. 

  De basisprijs voor de realisatie van het huwelijksalbum omvat de ontwerpuren van de Fotograaf en twee (2) correctierondes. 

  De Klant heeft recht op twee (2) correctierondes waarbij de Fotograaf de door de Klant schriftelijk aangeduide correcties zal doorvoeren. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor spellings-, taalkundige, grammaticale of andere fouten die niet door de Klant tijdens de twee (2) correctierondes werden aangeduid. 

  Alle meerkosten, zoals maar niet beperkt tot het bestellen van extra pagina’s, alle mogelijke extra opties, bijkomende verzendingskosten en eventuele taksen, zijn niet inbegrepen en zullen volledig door de Klant gedragen worden. Pas wanneer de volledige kost (basisprijs plus alle eventuele meerkosten) van het huwelijksalbum is betaald, zal de bestelling worden geleverd.

  De Fotograaf zal het ontwerp van huwelijksalbum slechts in druk geven nadat dit door de Klant schriftelijk werd goedgekeurd. 

ARTIKEL 4 – TARIEVEN, PRIJZEN EN BETALINGSMODALITEITEN

 1. Alle prestaties en werken worden geleverd aan de tarieven en prijzen die gangbaar zijn bij de Fotograaf op het ogenblik van de bevestiging van de Bestelling door de Fotograaf, behoudens in geval van een geldig uitstel van de Bestelling conform artikel 8.4. In de prijzen en tarieven van de Fotograaf is het toegestaan gebruik van de werken inbegrepen.
 2. Alle belastingen (waaronder BTW), taksen en/of heffingen, van welke aard dan ook, die betrekking hebben op de geleverde prestaties en/of werken, met inbegrip van nieuwe belastingen, taksen en heffingen die na de totstandkoming van de Overeenkomst zouden worden ingevoerd, vallen buiten de tarieven en prijzen van de Fotograaf en zijn integraal ten laste van de Klant. 
 3. In geval de Fotograaf meerwerk verricht dat buiten de Overeenkomst valt, maar dat redelijkerwijs noodzakelijk is of voortvloeit uit een uitbreiding van de opdracht door de Klant, dan licht de Fotograaf de Klant hiervan in. De Fotograaf gaat slechts over tot de uitvoering van het meerwerk na voorafgaande en schriftelijke aanvaarding door de Klant van het meerwerk.  
 4. Kosten die de Fotograaf maakt die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht, waaronder maar niet beperkt tot reiskosten, overnachtingskosten, cateringskosten en verzendingskosten (met inbegrip van de kosten voor express-verzendingen), vallen buiten de overeengekomen tarieven en prijzen en zijn integraal ten laste van de Klant. De Fotograaf is gerechtigd een voorschot van deze kosten te factureren aan de Klant en heeft het recht om bij niet-betaling van dit voorschot op de vervaldag de Overeenkomst met onmiddellijke ingang,  zonder rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling eenzijdig te beëindigen en dit zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn van welke aard dan ook. De Fotograaf behoudt zich daarbij het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade die de Fotograaf heeft geleden.
 5. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de facturen van de Fotograaf betaalbaar uiterlijk dertig (30) dagen na de datum van de factuur. 
 6. Protest tegen een factuur van de Fotograaf dient schriftelijk en aangetekend gestuurd te worden binnen de zeven (7) dagen na de ontvangst ervan. Facturen die niet schriftelijk en aangetekend geprotesteerd zijn binnen de zeven (7) dagen na factuurdatum, worden geacht door de Klant zonder voorbehoud te zijn aanvaard en kunnen niet meer geprotesteerd worden. 
 7. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd ten belope van 1% per maand op het onbetaalde factuurbedrag, alsook een forfaitaire vergoeding van 15% van het nog verschuldigde factuurbedrag (met een minimum van 75,00 EUR), onverminderd het recht van de Fotograaf om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

  In geval van wanbetaling is de Fotograaf tevens gerechtigd om (1) ofwel elke verdere uitvoering van haar verbintenissen jegens de Klant te schorsen tot volledige betaling van alle vervallen facturen, (2) ofwel, indien geen betaling is tussengekomen binnen de zeven (7) dagen na verzending van een ingebrekestelling, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig te beëindigen zonder dat zij enige schadevergoeding verschuldigd is van welke aard ook. Ingeval de Fotograaf de Overeenkomst beëindigt, heeft zij recht op een schadevergoeding gelijk aan het bedrag van het voorschot dat de Klant betaald heeft, onverminderd het recht van de Fotograaf om een bijkomende schadevergoeding te vorderen voor alle door haar werkelijk geleden schade.

ARTIKEL 5 LEVERING EN VERZENDING 

 1. De Fotograaf levert de foto’s aan de Klant middels een unieke link naar een PicTime-galerij. De Klant is verantwoordelijk voor het meedelen van nauwkeurige en correcte gegevens over het e-mailadres waarnaar de foto’s moeten worden verstuurd. 
 2. Leveringstermijnen voor het aanleveren van de foto’s en huwelijksalbums tot stand gebracht binnen de uitvoering van de Overeenkomst, worden louter ten indicatieve titel vermeld. Eventuele vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot prijsvermindering, noch een schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst. De Klant erkent en aanvaardt dat meegedeelde leveringstermijnen zullen worden verlengd wanneer de bestelling en/of de Overeenkomst gewijzigd wordt.

  Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat de in de offerte, bestelbon of Overeenkomst meegedeelde leveringstermijn wordt vervroegd, heeft de Fotograaf recht op een extra vergoeding van ten minste 50% van de totaalprijs voor de geleverde prestaties en werken.

  Indien geen leveringstermijn is overeengekomen of indien de Fotograaf meerwerk verricht dat buiten de Overeenkomst valt, stelt de Fotograaf de leveringstermijn naar redelijkheid en billijkheid vast. 
 3. De Fotograaf levert de foto’s en huwelijksalbums slechts na ontvangst van de betaling van alle facturen van de Fotograaf, incl. eventuele interesten, door de Klant. 
 4. Indien de Klant ervoor gekozen heeft om een huwelijksalbum te bestellen bij de Fotograaf, dan kan de Klant dit huwelijksalbum afhalen op de maatschappelijke zetel van de Fotograaf op een in onderling overleg afgesproken tijdstip, dan wel het huwelijksalbum door de Fotograaf laten opsturen per gewone post. De verzendingskosten zijn ten laste van de Klant en het risico van het huwelijksalbum gaat over naar de Klant vanaf het moment van verzending van het huwelijksalbum. 

  De Fotograaf is niet aansprakelijk voor vertraging, diefstal, verlies en/of beschadiging veroorzaakt door B-post of een andere derde waarop de Fotograaf beroep doet voor de verzending van de foto’s, huwelijksalbums of andere dragers.

  De Fotograaf is niet aansprakelijk indien de foto’s, huwelijksalbums of andere dragers naar een fout of onvolledig adres, dat door de Klant werd meegedeeld, worden verstuurd. In dat geval zal de Fotograaf de foto’s, huwelijksalbums of andere dragers opnieuw naar het juiste adres versturen en zal de Klant moeten instaan voor alle daaruit voortvloeiende bijkomende verzendings- en andere kosten. 
 5. De foto’s en andere werken die de Fotograaf in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst heeft gemaakt, worden door de Fotograaf maximaal zestig (60) dagen na factuurdatum digitaal bewaard.

ARTIKEL  6 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld, is de Fotograaf niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, uitstel of annulatie van een opdracht, verlies van cliënteel of vorderingen van derden. 
 2. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van het foto- of ander beeldmateriaal dat niet te wijten is aan haar opzet of grove schuld en veroorzaakt werd door onder meer maar niet beperkt tot een technische, systeem- of softwarefout of probleem, het ontwikkellabo, een gebrek in fabricage en luchthaven x-stralen controle. 
 3. Behoudens in geval van opzet of grove schuld, is de Fotograaf niet aansprakelijk voor beschadigingen, verlies en elke andere materiële schade veroorzaakt aan personen, met inbegrip van de Klant zelf, of voorwerpen die de Klant ter beschikking stelt van de Fotograaf, tijdens de uitvoering van de Overeenkomst door de Fotograaf door onder meer maar niet beperkt tot vallen, stoten of uitglijden. 
 4. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor inbreuken op (intellectuele) rechten (zoals maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, portretrechten, merkenrechten en handelsnaamrechten) ontstaan in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. De Klant vrijwaart de Fotograaf voor elke aanspraak of (rechts)vordering die rechthebbenden laten gelden ten aanzien van de Fotograaf ingevolge de reproductie en/of exploitatie van het foto- en ander beeldmateriaal door de Fotograaf of de Klant. 
 5. Voor zover de Fotograaf bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van de Klant of van derden of beroep doet op derden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware of opzettelijke fout.
 6. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van de Fotograaf is te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag.

ARTIKEL 7 – OVERMACHT

 1. De Fotograaf is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot de nakoming van enige verbintenis jegens haar Klant in geval van Overmacht en/of Vreemde Oorzaak, zonder dat de Fotograaf een schadevergoeding verschuldigd is aan de Klant. In geval van Overmacht en/of Vreemde Oorzaak zal de Klant de Fotograaf vergoeden voor alle reeds verrichte prestaties en werken. 
 2. Onder Overmacht en/of Vreemde Oorzaak wordt verstaan: alle omstandigheden die niet redelijkerwijze voorzienbaar zijn door de Partij die er zich op beroept, die niet toerekenbaar zijn deze Partij, die niet redelijkerwijze kunnen worden vermeden of verholpen en die het onmogelijk maken voor deze Partij om tijdelijk of definitief haar verbintenissen op grond van de Overeenkomst na te leven. Van Overmacht is sprake wanneer dergelijke omstandigheden zich voordoen buiten elk menselijk handelen om. Van Vreemde Oorzaak is sprake wanneer dergelijke omstandigheden het gevolg zijn van het menselijk handelen waarvoor de Partij die zich erop beroept niet verantwoordelijk is. Volgende situaties worden, zonder limitatief te willen zijn, als Overmacht  en/of Vreemde Oorzaak beschouwd: Verlies van de originele digitale bestanden door een crash, oorlog, mobilisatie, onrusten, atmosferische storingen, overstromingen, stormschade, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere producties, creaties, werkzaamheden, storingen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet- leveringen van materialen door derden.
 3. Ingeval de Overeenkomst door de Fotograaf niet kan worden uitgevoerd wegens ziekte of ongeval, zullen de Fotograaf en de Klant in onderling overleg zoeken naar een gepaste oplossing. Desgevallend tracht de Fotograaf in de mate van het mogelijke en met akkoord van de Klant in vervanging te voorzien. In dat geval wordt de Klant geacht rechtstreeks te contracteren met de vervanger en kan de Fotograaf aldus niet meer aansprakelijk worden gesteld voor enige (buiten)contractuele tekortkoming van de vervanger. Ingeval geen vervanging kan worden gevonden, kunnen beide partijen de Overeenkomst beëindigen, waarbij de Klant de Fotograaf zal moeten vergoeden voor alle reeds verrichte prestaties en werken.  

ARTIKEL 8 – ANNULATIE, UITSTEL EN WIJZIGING

 1. De Klant kan de Bestelling annuleren door een e-mail te sturen naar info@kaatdm.com. De datum van ontvangst geldt als annulatiedatum. 
 2. De Klant is in geval van annulatie een forfaitaire opzeggingsvergoeding verschuldigd ten belope van het voorschot dat de Klant aan de Fotograaf heeft betaald zoals voorzien in artikel 3.3. vermeerderd met de vergoeding voor de eventueel reeds uitgevoerde prestaties of werken en/of gemaakte kosten. In geval van annulatie van een huwelijksreportage wordt deze opzeggingsvergoeding vermeerderd met (i) 25% van het saldobedrag van de het totale factuurbedrag indien de Klant minder dan zes (6) maanden voor de datum van de betreffende opdracht annuleert of (ii) met 50% van het saldobedrag van het totale factuurbedrag indien de Klant minder dan drie (3) maanden voor de datum van de betreffende opdracht annuleert. In geval van een annulatie van een andere opdracht dan een huwelijksreportage wordt de opzeggingsvergoeding vermeerderd met een annulatiekost van 250,00 EUR indien de klant minder dan één (1) maand voor de datum van de betreffende opdracht annuleert. Deze opzeggingsvergoeding zal op het ogenblik van de annulatie onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar zijn. 
 3. De Fotograaf is in geval van annulatie een forfaitaire opzeggingsvergoeding verschuldigd, behoudens in geval van Overmacht of Vreemde oorzaak zoals omschreven in artikel 7, ten belope van het voorschot dat de Klant aan de Fotograaf heeft betaald zoals voorzien in artikel 3.3, onverminderd het recht van de Klant om een bijkomende schadevergoeding te vorderen voor alle door hem/haar/x werkelijk geleden schade.
 4. De Klant kan de Bestelling ten laatste zes (6) maanden voor de overeengekomen datum  of data van de betreffende opdracht (die bepaald is in de Overeenkomst) uitstellen naar een latere datum, op voorwaarde dat de Fotograaf nog beschikbaarheid heeft op de door de Klant gekozen latere datum. Ingeval van niet-beschikbaar van de Fotograaf, zal de Klant de Bestelling moeten annuleren conform uiteengezette bepalingen. De Klant dient een administratieve kost van 250,00 EUR (excl. BTW) aan de Fotograaf te betalen in geval van uitstel. De Fotograaf zal bij een uitstel van de Bestelling een nieuw voorstel aan de Klant overmaken. De nog te verrichten prestaties en werken zullen worden geleverd aan de gangbare prijzen van de Fotograaf op het moment van digitale ondertekening van het voorstel conform artikel 2.2. 
 5. Bij een wijziging van de Bestelling, anders dan een uitstel van de overeengekomen datum of data, na ontvangst van de schriftelijke bevestiging ervan door de Fotograaf, is de Klant van rechtswege gehouden tot vergoeding van alle meerkosten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit deze wijziging. De Fotograaf zal deze wijziging slechts uitvoeren nadat de Klant een aparte offerte of bestelbon met opgave van de meerkosten heeft ondertekend en de Fotograaf de ontvangst daarvan schriftelijk heeft bevestigd.  

ARTIKEL 9 – ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Fotograaf heeft het recht om de Overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: (i) grensoverschrijdend gedrag en/of ongepast gedrag van de Klant, waarbij de Fotograaf bijkomend het recht heeft op een schadevergoeding ten bedrage van 1.300,00 EUR; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement door de Klant; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant; (iv) indien beslag gelegd wordt op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Klant; (v) indien de Fotograaf gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de Klant zijn verplichtingen jegens de Fotograaf wel zal nakomen; of (vi) indien elke verdere samenwerking tussen partijen onmogelijk is geworden. In geval van ontbinding behoudt de Fotograaf zich het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade die de Fotograaf heeft geleden en worden alle vorderingen van de Fotograaf op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 2. De Klant heeft enkel het recht om de Overeenkomst met de Fotograaf te ontbinden ingeval van zware fout in hoofde van de Fotograaf, met dien verstande dat de Klant de Fotograaf uiterlijk veertien (14) dagen na de ontdekking van de zware fout van de ontbinding schriftelijk en aangetekend in kennis dient te stellen.

ARTIKEL 10 – INTELLECTUELE RECHTEN

 1. De Klant zal alle intellectuele rechten in verband met de prestaties en werken van de Fotograaf (waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, morele rechten, merkenrechten, rechten op handelsnamen, enz.) in zijn geheel en onvoorwaardelijk respecteren.
 2. Alle intellectuele rechten (waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en morele rechten) met betrekking tot de werken en prestaties tot stand gekomen tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (waaronder maar niet beperkt tot foto’s, collages, opnames en audiovisuele werken) komen uitsluitend toe aan de Fotograaf en worden niet, noch geheel, noch gedeeltelijk, overgedragen of in licentie gegeven aan de Klant, haar aangestelden, werknemers en/of derden, tenzij dit uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen tussen de Klant en de Fotograaf. 
 3. De Klant geeft toestemming aan de Fotograaf om in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zijn/haar/x portret vast te leggen, te reproduceren op alle mogelijke dragers, mee te delen aan het publiek via alle mogelijke communicatiemiddelen (waaronder maar niet beperkt tot haar website, haar blog, de sociale netwerksites waarop de Fotograaf actief is) en te exploiteren voor commerciële doeleinden (waaronder maar niet beperkt tot portfolio’s, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, drukwerk en beursmateriaal), en dit voor onbepaalde duur en voor het wereldwijde territorium. De Klant maakt zich sterk dat alle derden waarvan de Fotograaf in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst het portret vastlegt, toestemming verlenen aan de Fotograaf voor bovenstaande omschreven vastlegging, reproductie, mededeling aan het publiek en commerciële exploitatie van hun portret. De Klant vrijwaart de Fotograaf in de meest ruime zin voor elke aanspraak en (rechts)vordering die een derde in dit verband ten aanzien van de Fotograaf zou maken of instellen. 
 4. In overeenstemming met de uitzonderingen uit artikel XI.190, 3° en 9° van het Wetboek Economisch Recht (‘WER’) is het de Klant enkel toegestaan om de foto’s tot stand gekomen tijdens de uitvoering van de Overeenkomst te reproduceren voor privégebruik en mee te delen in privékring. Voor niet-wettelijk toegestane gebruiken van de werken en prestaties van de Fotograaf tot stand gekomen tijdens de uitvoering van de Overeenkomst heeft de Klant de specifieke, uitdrukkelijke en schriftelijke toelating nodig van de Fotograaf. 
 5. In overeenstemming met artikel XI.165, §2, 7e lid WER, is het de Klant niet toegestaan om wijzigingen, onder meer maar niet beperkt tot wijziging van de kleuren en formaten, aan te brengen aan de werken en prestaties tot stand gekomen tijdens de uitvoering van de Overeenkomst. Indien de Klant de geleverde foto’s wil wijzigen, zal de Fotograaf de gevraagde wijzigingen binnen de mate van het mogelijke aanbrengen, en dit conform artikel 8.4.  
 6. De Fotograaf heeft, overeenkomstig artikel XI.167/3 WER, het recht om een aanvullende, passende en billijke vergoeding te vorderen wanneer de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding onevenredig laag blijkt te zijn in vergelijking met alle relevante daaropvolgende inkomsten van de Klant die voortvloeien uit de toegestane exploitatie van de foto’s of andere door de Fotograaf geleverde werken. 
 7. Bij elke, al dan niet wettelijk, toegestaan gebruik van de werken en prestaties tot stand gekomen in de uitvoering van de Overeenkomst, dient de Klant de naam van de Fotograaf te vermelden op de volgende manier: ‘©Kaat De Malsche’, ‘©Kaat DM’, ‘©WWW.KAATDM.COM’.
 8. Bij elke inbreuk op artikel 10.4, 10.5 of 10.6 is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van de op dat moment geldende SOFAM tarieven van toepassing in geval van inbreuk, onverminderd het recht van de Fotograaf om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
 9. Voor zover de gefotografeerde creaties zelf auteursrechtelijke bescherming genieten, gelden volgende modaliteiten: 

  a. Indien de Klant tevens de auteursrechthebbende is van de gefotografeerde creatie, geeft de Klant door de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden zijn/haar/x uitdrukkelijke toestemming voor de reproductie en mededeling aan het publiek van de gefotografeerde creatie, zonder dat de Fotograaf hiervoor enige vergoeding verschuldigd is. Deze licentie geldt wereldwijd en is niet beperkt in tijd.

  b. Indien de Klant niet de auteursrechthebbende is van de gefotografeerde creatie, verbindt de Klant zich ertoe de uitdrukkelijke toestemming te bekomen van de auteursrechthebbende voor de reproductie en mededeling van het publiek van de gefotografeerde creatie. De Klant staat in voor de volledige vergoeding die hiervoor gevraagd kan worden. De Klant dient zich ervan te vergewissen dat de te bekomen licentie wereldwijd geldt en niet beperkt is in tijd. In geval de Klant nalaat een dergelijke licentie te bekomen, kan de Fotograaf niet aansprakelijk gesteld worden voor beweerdelijk auteursrechtelijke inbreuken. 

ARTIKEL 11 – GEHEIMHOUDING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Vertrouwelijke Informatie omvat alle informatie in welke vorm dan ook (o.a. mondeling, schriftelijk, grafisch, elektronisch) uitgewisseld tussen partijen in het kader van de Overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot de overeengekomen prijs tussen partijen. 
 2. Partijen verbinden zich ertoe alle Vertrouwelijke Informatie die ze van de andere partij hebben ontvangen tijdens de uitvoering van de Overeenkomst vertrouwelijk te houden. Partijen mogen de Vertrouwelijke Informatie niet aan derden bekendmaken zonder schriftelijke toestemming van de andere partij. 
 3. De geheimhoudingsverplichting blijft bestaan gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de oorzaak van de beëindiging. 
 4. Wordt niet als Vertrouwelijke Informatie beschouwd: 
 • informatie die op wettige wijze is verkregen van een derde die niet gebonden is door enige vertrouwelijkheidsplicht of geheimhouding;
 • informatie die zonder tussenkomst of fout van de partij die ze heeft ontvangen in het publieke domein is gekomen;
 • informatie die ingevolge een gerechtelijke of administratieve beslissing openbaar moet worden gemaakt. 

ARTIKEL 12 – PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

 1. In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, kan de Fotograaf persoonsgegevens van de Klant of diens werknemers of aangestelden verzamelen en verwerken. De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679, de nationale uitvoeringswetgeving en het gegevensbeschermingsbeleid van de Fotograaf dat integraal deel uitmaakt van de Overeenkomst.
 2. De Fotograaf kan met het oog op het afsluiten en uitvoeren van de Overeenkomst met de Klant volgende persoonsgegevens verzamelen: voornaam, naam, adres, telefoon- en/of GSM-nummer, professionele functie, geslacht, bankrekeningnummer en e-mailadres. De Fotograaf treedt hierbij op als verwerkingsverantwoordelijke en zal de gegevens verwerken voor de volgende doeleinden: klantenbeheer, accounting/betalingsbeheer, beheer van (facturatie-) geschillen.
 3. De Fotograaf neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de Klant meegedeelde persoonsgegevens te waarborgen. De Fotograaf behoudt zich het recht voor om de persoonsgegevens te delen met haar eigen onderaannemers/verwerkers, externe advocatenkantoren of boekhouders en/of overheidsinstanties, voor de doeleinden zoals hierboven opgesomd of wanneer de Fotograaf hiertoe wettelijk verplicht is. De persoonsgegevens zullen echter nooit verhuurd of verkocht worden aan een derde partij. De persoonsgegevens zullen niet worden doorgestuurd naar ontvangers gesitueerd in landen buiten de Europese Economische Ruimte, behalve indien de Fotograaf hiertoe wettelijk verplicht is.
 4. De Fotograaf zal aan de betrokkenen een recht op toegang geven tot de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben en, indien van toepassing, een recht op verbetering of verwijdering van (foutieve) gegevens, of nog een recht op beperking van de verwerking of op gegevensoverdraagbaarheid, maar enkel voor zover de wettelijke voorwaarden hiervoor voldaan zijn. De Fotograaf kan voor de uitoefening van bovengenoemde rechten aanvullende informatie van de betrokkene vragen die nodig is ter bevestiging van de betrokkene of aan de betrokkene vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen. 
 5. Voor de volledige informatie omtrent de verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens door de Fotograaf kunnen de betrokkenen het gegevensbeschermingsbeleid raadplegen op de website van de Fotograaf via https://kaatdm.com/privacy-policy/. Indien de betrokkenen vragen of klachten hebben over de uitoefening van hun rechten en/of de verwerking van hun persoonsgegevens door de Fotograaf, kunnen zij steeds verdere informatie verkrijgen door een e-mail te sturen naar info@kaatdm.com. Zij hebben eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, dit is in België de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). 

ARTIKEL 13 – VARIA

 1. Ondeelbaarheid. De Klant kan de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden voortvloeien, noch geheel, noch gedeeltelijk, op derden overdragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf. Enige overdracht of toewijzing van diens rechten of verplichtingen, in afwezigheid van de toestemming van de Fotograaf, dienen voor niet-geschreven te worden beschouwd.
 2. Geen afstand. De niet- of laattijdige uitoefening door de Fotograaf van de rechten krachtens de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden, kan niet worden beschouwd als een verklaring van afstand (noch uitdrukkelijk of stilzwijgend, geheel of gedeeltelijk) en zal evenmin de verdere uitoefening van dergelijke rechten verhinderen. Elke afstand van een recht door de Fotograaf moet uitdrukkelijk en schriftelijk gebeuren.
 3. Splitsbaarheid. De bepalingen van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden zullen steeds worden geïnterpreteerd op een wijze waardoor de geldigheid of uitvoerbaarheid ervan niet wordt aangetast. Ingeval één of meerdere bepalingen nietig, onuitvoerbaar of niet afdwingbaar zijn, laat dat de geldigheid, de uitvoerbaarheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. Bij een eventuele nietigheidsverklaring van een clausule, zullen de partijen onderhandelen over een geldig vervangend beding dat zo veel als mogelijk aansluit bij het resultaat dat de vernietigde clausule beoogde.

ARTIKEL 14 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

 1. Alle voorstellen, offertes, facturen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch Recht. 
 2. Alle hieruit voortvloeiende geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.